BRIEF-Verint Systems می گوید دوباره چشم انداز غیر چشم انداز GAAP برای پایان سال ژانویه

تاریخ: 1/19/2018 8:22:40 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

19 ژانویه رویترز Verint Systems Inc. VERINT SYSTEMS قصد دارد تا دوباره تأیید شود و پس از تایید نهایی GAAP برای پایان سال جاری 31، 2018 در تماس با موجودی احتمالی موجود متن متن بیت 2DRS6Ct پوشش شرکت های دیگر Bengaluru Newsroom 91 806 749 1136 استانداردهای ما The Thomson Reuters Trust Principles