DROWS-Darden رستوران های نامدار دیو جرج مدیر عامل

تاریخ: 1/22/2018 9:42:07 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

22 ژانویه رویترز رستورانهای دوردن واریز DARDEN RESTAURANTS INC اعلام جشنواره Dave Georges به عنوان رئیس اجرایی و رئیس اداره عملیات DARDEN RESTAURANTS INC دان کیرنن نام رئیس باغ زیتون را فاقد اثر فوری متن منبع برای ایکون پوشش شرکت های دیگر استانداردهای ما The Thomson Reuters Trust Principles