اوراق بهادار سرخ مایل به قرعه کشی اعلام می کند

تاریخ: 1/16/2018 12:54:10 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

16 ژانویه، رویترز شرکت Crown Holdings وارز، مدیران سرخ، اعلام کردند که پیشنهادهایی را در اختیار مدیران سرخپوست قرار میدهند تا پیشنهادهای غیرقانونی ارشد از 600 میلیارد یورو به مبلغ 2023 و 335 میلیون یورو به ازای 2026 سرگردانی در اختیار بگیرند. این شرکت همچنین قصد دارد مجموعهای از اوراق قرضه غیرقانونی ارشد را به مبلغ 750 میلیون دالر 2026 صادر شده توسط واحدهای سرمایه گذاران کورون برای استفاده از درآمد خالص از پیشنهادات با سایر پول های موجود برای پرداخت هزینه SIGNODE گروه صنعتی در میان دیگران منبع متن برای Eikon شرکت پوشش بیشتر شرکت ما استانداردهای Thomson Reuters اعتماد اصول