کمپانی آمازون قیمت نخست عضویت ماهانه را با تقریبا 20 درصد افزایش می دهد - Recode

تاریخ: 1/19/2018 2:08:03 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

19 ژانویه رویترز AMAZON افزایش قیمت های عضویت در ماههای نخست را با تقریبا 20 درصد یادداشت AMAZON PRIME ماهانه افزایش می یابد از 10 99 تا 12 99 در ایالات متحده افزایش 18 درصد RECODE منبع متن متن 2DouWXk پوشش شرکت های دیگر استانداردهای ما Thomson اصول اعتماد رویترز